De Uitvoering

In 2002 is de nieuwe Flora- en faunawet in werking getreden. Met de komst van deze Flora- en faunawet is er veel veranderd omtrent het werken in de gemeentelijke groenvoorziening en ruimtelijke ontwikkeling. In de wet is nauwkeurig de (beschermde) status van alle planten en dieren vastgesteld. Sinds 1 januari 2017 is de Flora en faunawet overgegaan in de Wet Natuurbescherming`. Hierin zijn een aantal wetten bij elkaar gevoegd, namelijk de Flora-en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998. Door de Wet natuurbescherming kan het betekenen dat bepaalde machines niet ingezet kunnen worden of dat sommige werkzaamheden niet op elk gewenst moment kunnen worden uitgevoerd. Door het tijdig inwinnen van advies en het aanvragen van ontheffingen kunnen vertragingen voorkomen worden.

Het ministerie van EL&I heeft de mogelijkheid gegeven om te werken met gedragscodes, bijv. de gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen of de gedragscode Ruimtelijke ingrepen, beide van de vereniging Stadswerk. Door deze gedragscodes kan er in veel gevallen zonder aangevraagde ontheffingen, beheerwerkzaamheden of ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd, mits de gedragscodes zorgvuldig worden gehandhaafd door daartoe bevoegde personen. Komen er in het plangebied zwaar beschermde soorten voor, dan zal er altijd een ontheffingsaanvraag ingediend moeten worden.

Onze werknemers zijn sinds eind 2011 gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren. We hebben de kennis en ervaring in huis om projecten betreffende bestendig en niet-bestendig beheer volledig te begeleiden. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Bestendig beheer volgens Wet Natuurbescherming

Bestendig beheer betreft veelal regulier onderhoud. Voorbeelden zijn het jaarlijks extensief maaien van kruidige begroeiingen, taluds, wegbermen en het uit maaien van sloten. De initiatiefnemer dient aantoonbare invulling te geven aan bestendig beheer van de aanwezige beschermde flora en fauna.

Het werkterrein wordt door ons uitvoerig nagelopen. Standplaatsen van beschermde flora, nieuwe en bewoonde nesten enzovoort worden vastgesteld en geregistreerd. Deze plekken worden gemarkeerd en kenbaar gemaakt aan het uitvoerende personeel. Tijdens het maaien wordt er een beschermingszone rondom bewoonde nesten en beschermde planten gecreëerd. Hierdoor kan de vegetatie zich alsnog verspreiden en nesten met bijv. jonge vogels rustig opgroeien. Indien het vereist is voor het behoud van bepaalde dieren of planten in het gebied, wordt er gefaseerd gemaaid. Op maai locaties met beschermde flora kan er ook voor gekozen worden om maaisel tijdelijk te laten liggen in verband met zaadval. Wij helpen u graag bij het inventariseren, adviseren en uitvoeren van deze werkzaamheden.

Niet-bestendig beheer volgens Wet Natuurbescherming

Onder niet-bestendig beheer vallen maatregelen die gericht zijn op het herstel van of het (geleidelijk) veranderen van bepaalde gebieden. Wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden of u ergens een nieuwe activiteit op het terrein wilt gaan uitvoeren, dan bent u verplicht als initiatiefnemer een QuickScan van de aanwezige flora en fauna op te stellen. Dit wordt gevraagd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Mocht het terrein zo ingrijpend veranderen qua biotoop, dan zal dit in veel gevallen in samenwerking met een ecoloog moeten verlopen. Wij kunnen u in dit gehele project begeleiden. Voorafgaand aan het project wordt er een uitvoerige inspectie van het terrein uitgevoerd. Er wordt een helder plan van aanpak geschreven. Tevens wordt er een risicoanalyse opgesteld en een inventarisatie gemaakt van de activiteiten, waarin afwegingen qua uitvoering van de werkzaamheden worden onderbouwd. Tijdens de uitvoering van dit niet-bestendige beheer bieden we u een goede ecologische begeleiding, open communicatie en duidelijke rapportage.